คณะวิทยาการจัดการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

" คณะวิทยาการจัดการเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านบริหารจัดการและพัฒนาทักษะตามมาตรฐานวิชาชีพ "


เข้าสู่เว็บไซต์ รับสมัคร นศ. รำไพพรรณี

ห้องประชุม แก้ววิทยาการ ประกันคุณภาพ 2564