Untitled Document

การพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางการบัญชี (CPD) ครั้งที่ 5 (ปี 2560)
ปรัชญา
บัณฑิตย่อมฉลาดจัดการ
   
วิสัยทัศน์
คณะวิทยาการจัดการผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม และความสามารถด้านวิชาการ และทักษะตามมาตรฐานวิชาชีพ
   
พันธกิจ
1.ผลิตบัณฑิต 2. บริหารจัดการและพัฒนาบุคลากร 3. วิจัย 4.บริการวิชาการ 5.ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
   
ยุทธศาสตร - การพัฒนาศักยภาพบัณฑิตให้สามารถประกอบอาชีพอย่างมีคุณธรรมตามมาตรฐานวิชาชีพ
  - เพิ่มประสิทธิภาพบุคลากร ให้มีความเข้มแข็งทางวิชาการ วิชาชีพ และเข้าใจความต้องการของตลาดแรงงาน
  - ส่งเสริมให้เกิดผลงานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน แบบบูรณาการสู่ชุมชน
  - ให้บริการทางวิชาการแก่สังคมและสืบสานแนวพระราชดำริเพื่อนำสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
  - ส่งเสริมการทำนุบำรงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น
  - การพัฒนาระบบบริหารตามหลักการบริหารที่ดี
การพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางการบัญชี (CPD) ครั้งที่ 5 (ปี 2560)
-------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  

  

  

  

  
:: FMS ISSUE ::

  สมัครงาน
 

Untitled Document

เวปมาสเตอร์ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ และ นายสิทธิพงษ์ พิมพ์ธารา (นักวิชาการคอมพิวเตอร์)
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
เลขที่ 41 หมู่ที่ 5 ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000
โทร : (039) 471080 โทรสาร : (039) 471080


ผศ.ธัญญาณี นิยมกิจ
คณบดีคณะวิทยาการจัดการ


<< สายด่วนคณบดี >>
 ประมวลการสอน

   การบัญชี  
   เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
   อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
   บริหารธุรกิจ (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
   บริหารธุรกิจ (บริหารทรัพยากรมนุษย์)
  บริหารธุรกิจ (การตลาด)
   บริหารธุรกิจ (การจัดการทั่วไป)
   บริหารธุรกิจ (การเงินการธนาคาร)
  ผลงานนักศึกษาที่ได้รับรางวัล
  จรรยาบรรณวิชาชีพครกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา


สถาบันจัดอันดับมหาวิทยาลัยไทย

AmazingCounters.com
จำนวนผู้เข้าชมเวปไซต์