Untitled Document

โครงการพัฒนานักศึกษาสู่การจัดการการท่องเที่ยวและบริการเชิงสร้างสรรค์ หัวข้อ "ความสร้างสรรค์: หัวใจสำคัญของธุรกิจบริการ"
ภาพกิจกรรม คณะวิทยาการจัดการ
โครงการพ....
โครงการพ....
คณะกรรมก....
วันที่ 10 ม....
วันที่ 9 ม....
วันที่ 11-12 ....
....
....
....
โครงการพ....
นักศึกษา....
วันที่ 28 ต....
(วจก.) การต....
งานแสดงม....
ไหว้ครู - ....
ภาพกิจกรรมอื่นๆ 1/7 หน้าถัดไป = 2]
1 2 3 4 5 6 7
 
 
  Untitled Document
เวปมาสเตอร์ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ และ นายสิทธิพงษ์ พิมพ์ธารา (นักวิชาการคอมพิวเตอร์)
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
เลขที่ 41 หมู่ที่ 5 ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000
โทร : (039) 471080 โทรสาร : (039) 471080