Untitled Document

โครงการบริการวิชาการทางการตลาดเพื่อพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น
 

 

รางวัลชมเชย การประกวดมารยาทไทย ระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ 3
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ร่วมกับ กระทรวงวัฒนธรรม
วันที่  19  กุมภาพันธ์ 2559
อาจารย์ผู้ควบคุมทีม    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฉวี  สิงหาด

 1. นายณัฐพงศ์  วงศ์คงดี
 2. นางสาวดารารัตน์  สรวมชีพ
 3. นายชัยรัตน์  ศุภโรจน์
 4. นางสาวจริยา  กุมใจ

 

   

 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2  การแข่งขันทักษะทางวิชาการและวิชาชีพ
“ การประกวดแผนธุรกิจ : อาหารแปรรูปจากท้องถิ่น ”
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2559
อาจารย์ผู้ควบคุมทีม    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทัศนัย   ขัตติยวงษ์

 1. นายธนานนท์  อุทัยเสวก
 2. นางสาวเกศินี  โสมาสี
 3. นางสาวลินดา  ยะบินิล
 4. นายธีรยุทธ  ชัยขุนทด
 5. นายคมสิน  จันทร์สุวานิชย์

 

 

รางวัลชมเชย การแข่งขันทักษะทางวิชาการและวิชาชีพ
“ การประกวดแผนธุรกิจ : อาหารแปรรูปจากท้องถิ่น ”
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2559
อาจารย์ผู้ควบคุมทีม    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทัศนัย   ขัตติยวงษ์
  • นางสาวเบญจมาภรณ์   นิยมชาติ
  • นางสาวพิมพรรณวดี  ชังดี
  • นางสาวจริยา  แก่นตัก
  • นางสาวเจนนภา  สนธิพิณ

 

  

 

 
  Untitled Document
เวปมาสเตอร์ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ และ นายสิทธิพงษ์ พิมพ์ธารา (นักวิชาการคอมพิวเตอร์)
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
เลขที่ 41 หมู่ที่ 5 ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000
โทร : (039) 471080 โทรสาร : (039) 471080