Untitled Document

การอบรมโครงการศักยภาพทางการเงิน e-GP จัดโดยหลักสูตรบริหารธุรกิจสาขาการเงินการธนาคาร
 
  


ตึก
ฝ่าย
โทรศัพท์ภายใน
เกื้อการุณ (อาคาร34)
สำนักงานคณบดี (หมายเลขภายใน)
1330

สำนักงานคณบดี (หมายเลขภายนอก+แฟ็กส์)
0-3947-1080

เกื้อการุณ (อาคาร34)
ห้องประชุมแก้ววิทยาการ
1303

ห้องพักอาจารย์ 1
1304

ห้องผลิตตำราและเอกสาร
1305

ห้องพักอาจารย์ 2
1306


 
  Untitled Document
เวปมาสเตอร์ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ และ นายสิทธิพงษ์ พิมพ์ธารา (นักวิชาการคอมพิวเตอร์)
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
เลขที่ 41 หมู่ที่ 5 ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000
โทร : (039) 471080 โทรสาร : (039) 471080