คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ปรัชญา และวัตถุประสงค์
คุณสมบัติการคัดเลือก
ระบบการศึกษา
ระยะเวลาการศึกษา
การลงทะเบียนเรียน
การวัดผลการศึกษา
โครงสร้างหลักสูตร
กิจกรรมการเรียนการสอน
แนวทางการประกอบอาชีพ
แนวทางการศึกษาต่อ
คณะวิทยาการจัดการ
 
::  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ::
 
ชื่อหลักสูตร
   
ภาษาไทย :
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ภาษาอังกฤษ :
ฺBachelor of Business Administration Program in Business Computer
 
ชื่อปริญญา
 
ชื่อเต็ม (ภาษาไทย ) :
บริหารธุรกิจบัณฑิ (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
(ภาษาอังกฤษ ) :
Bachelor of Business Administration (Business Computer )
   
ชื่อย่อ (ภาษาไทย ) :
บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
(ภาษาอังกฤษ )
B.B.A (Business Computer)