ชื่อหลักสูตร :
หลักสูตรเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
BaChelor of Arts in Bussiness Economics
ชื่อปริญญา :
ศิลปศาสตรบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ)
BaChelor of Arts in Bussiness Economics
ศศ.บ. (เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ)
B.A. (Bussiness Economics)
เวลาเรียน :
ตลอดหลักสูตร 4 ปี
จำนวน 128 หน่วยกิต
   

 

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เลขที่ 41 หมู่ที่ 5 ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000
โทร : (039) 471080 โทรสาร : (039) 471080