ชื่อหลักสูตร :
การบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
BaChelor of Bussiness Administration Program in Tourism Industry
ชื่อปริญญา :
ศิลปศาสตร์บัณฑิต (อุตสาหกรรมท่องเที่ยว)
BaChelor of Arts (Tourism Industry)
ศศ.บ. (อุตสาหกรรมท่องเที่ยว)
B.A. (Tourism Industry)
เวลาเรียน :
ตลอดหลักสูตร 4 ปี
 
จำนวน 134 หน่วยกิต
   

สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

ศึกษาเกี่ยวกับความสำคัญและผลกระทบของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวต่อเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและบริการ กับการดำเนินงานการตลาด การพัฒนาตัวสินค้าให้มีคุณภาพสมราคา ซึ่งจะต้องทำพร้อมๆกัน การโฆษณาสินค้า การพัฒนาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวได้ก่อประโยชน์ทางเศรษฐกิจ การวางแผนกำหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมาย แนวทางและมาตรการดำเนินการที่จะทำให้การขยายตัวของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวองค์ประกอบของอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ทรัพยากรการท่องเที่ยว และธุรกิจบริการอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เลขที่ 41 หมู่ที่ 5 ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000
โทร : (039) 471080 โทรสาร : (039) 471080