หลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด

บธ.บ. การตลาด

[ Bachelor of Business Administration of Marketing ]
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  บธ.บ. การตลาด
Warning Success Danger
 • นักการตลาด
 • นักการธนาคารและนักลงทุน
 • พนักงานฝ่ายบุคคล
 • ผู้จัดการ ในองค์กรเอกชน หรือ ในรัฐวิสาหกิจ
 • พนักงานด้านการประชาสัมพันธ์
 • พนักงานขาย
 • นักธุรกิจส่วนตัว

ผศ.จิตติมา สิงหธรรม  ตำแหน่ง : ประธานหลักสูตร

 • บธ.ม. บริหารธุรกิจ
  (การตลาด)
 • บธ.บ. (การตลาด)
 • กศ.บ. ธุรกิจศึกษา
  (การตลาด)

 

Research Contract

ผศ.มาดิน เฮงตระกูล  ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์

 • กศ.ม. ธุรกิจศึกษา
  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
 • กศ.บ. ธุรกิจศึกษา
  (การตลาด)
  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

Research Contract

ผศ.ศตวรรษ ทิพโสต  
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

 • บธ.ม.(การตลาด)
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
 • บธ.บ.(การตลาด)
  มหาวิทยาลัยรามคำแหง

 

Research Contract

ผศ.ธัญญาณี นิยมกิจ 
ตำแหน่ง : พนักงานมหาวิทยาลัย (สายวิชาการ) 

 • MBA. (Management)
  Youngstown State University U.S.A.
  มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • บธ.ม. (การตลาด) // มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 

esearch Contract

ผศ.ฤดีวรรณ ยิ่งยง 
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
E-Mail : RUDEEWAN_DEDY@YAHOO.CO.TH 

 • บธ.ม.(การตลาด)
  มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
 • บธ.บ.(การตลาด)
  มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

 

Research Contract

อาจารย์บุษรา บรรจงการ 
ตำแหน่ง : พนักงานมหาวิทยาลัย (วิชาการ) 
E-Mail:pooxara@hotmail.com

 • บช.ม.(กลุ่มวิชาการตลาด) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • บธ.บ.(การตลาด) มหาวิทยาลัยบูรพา
 • บธ.บ.(การตลาด) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช
Research Contract