Untitled Document

โครงการบริการวิชาการทางการตลาดเพื่อพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น
  
Word
Excel
Powerpoint
PDF

Download

รายละเอียด

 

รายละเอียดของหลักสูตร
(มคอ.2)


 

รายละเอียดของรายวิชา
(มคอ.3)

 

 

แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาโท
(MKR04MAS)

 

 

รายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม
(มคอ.4)

 

รายงานผลการดำเนินการของรายวิชา
(มคอ.5)


 

รายงานประสบการณ์ภาคสนาม
(มคอ.6)

 

 

รายงานผลการดำเนินการของหลักสูตรสาขาวิชา
(มคอ.7)


 

การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร
(สมอ.08)


 

แบบรายงานข้อมูลการดำเนินงานหลักสูตรระดับปริญญาตรีประจำภาคการศึกษารายงานประจำภาคการศึกษาที่
2  ปีการศึกษา  2557 ( สมอ. 07-02 )

 

 

คู่มือการทวนสอบ มาตรฐานผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้
สำนักงานคณบดีคณะวทิยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 2558แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี
(MKR02BA)


 


แบบฟอร์มใบส่งเกรด

แบบฟอร์ม มอค. 3 
  Untitled Document
เวปมาสเตอร์ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ และ นายสิทธิพงษ์ พิมพ์ธารา (นักวิชาการคอมพิวเตอร์)
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
เลขที่ 41 หมู่ที่ 5 ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000
โทร : (039) 471080 โทรสาร : (039) 471080