Untitled Document

ต้อนรับคณะแลกเปลี่ยนเรียนรู้จาก มหาวิทายลัยราชภัฏเทพสตรี
  

        
   


 คณะวิทยาการจัดการ สถาบันราชภัฏรำไพพรรณี ได้เริ่มก่อตั้งขึ้นใน ภายใต้ชื่อคณะวิชาวิทยาการจัดการ วิทยาลัยครูจันทบุรีในภาคเรียนที่สอง ปีการศึกษา 2527 ภายใต้การนำของอาจารย์สาโรช เนติธรรมกุล ร่วมกับอาจารย์อาสาสมัครจากคณะวิชาอื่นๆ อีก 2-3 ท่านเข้ามาดำเนินการสอนจนกระทั่งปีการศึกษา 2528 วิทยาลัยครูจันทบุรี ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้อัญเชิญพระนามาภิไธยในสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินีในรัชการที่ 7 เป็นนามของวิทยาลัยว่า “ วิทยาลัยรำไพพรรณี ”พร้อมกันนี้ได้จัดตั้งคณะวิชาวิทยาการจัดการขึ้นอย่างเป็นทางการ นับเป็นคณะวิชาที่ 5 ในวิทยาลัยรำไพพรรณี โดยใช้ห้องเรียน 316 ของคณะมนุษยศาสตร์ในปัจจุบันเป็นที่ทำการแห่งแรกของคณะ

            หลักสูตรที่คณะเปิดการเรียนการสอนในช่วงแรกเปิดทำการสอนในระดับอนุปริญญาศิลปศาสตร์ ( อ . ศศ .) สาขาวิชาบริหารธุรกิจ เป็นสาขาวิชาแรก จนกระทั่งปีการศึกษา 2529 คณะวิชาวิทยาการจัดการ ได้เข้าร่วมโครงการผลิตนักศึกษาในโครงการ “ การศึกษาสำหรับบุคลากรประจำการ ( กศ . บป .)”
ซึ่งเปิดทำการสอน 2 ระดับ ประกอบไปด้วย ระดับอนุปริญญาศิลปศาสตร์ ( อ . ศศ .) สาขาวิชาบริหารธุรกิจ และระดับปริญญาตรีศิลปศาสตร์ ( ศศ . บ .) 2 ปีหลังอนุปริญญา สาขาวิชาการจัดการทั่วไปต่อมาในปีการศึกษา 2530 และ 2531 คณะวิชาวิทยาการจัดการได้เปิดสอน ในระดับปริญญาตรีศิลปศาสตร์ ( ศศ . บ .) 2 ปีหลังอนุปริญญา สาขาวิชาการจัดการทั่วไป และระดับอนุปริญญา ( อ . ศศ .) สาขาธุรกิจท่องเที่ยว เพิ่มเติมสำหรับนักศึกษาภาคปกติตามลำดับต่อมา

            ในปีการศึกษา 2535 คณะวิชาได้เปิดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรีศิลปศาสตร์ ( ศศ . บ .) สาขาวิชานิเทศศาสตร์ สำหรับนักศึกษาภาคปกติ นับแต่ปีการศึกษา 2535 เป็นต้นมา คณะวิชาวิทยาการจัดการได้มีการเปิดการสอนในหลักสูตรสาขาวิชาการจัดการทั่วไป บริหารธุรกิจ อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว นิเทศศาสตร์ และเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ โดยในแต่ละสาขาวิชาได้แบ่งออกเป็นแขนงวิชาต่างๆ ตามความต้องการของท้องถิ่น เช่น แขนงวิชาการตลาด แขนงวิชาบริหารทรัพยากรมนุษย์ แขนงวิชาบัญชี แขนงวิชาการประชาสัมพันธ์ แขนงวิชาวารสารศาสตร์ เป็นต้น แต่ต่อมาในภายหลังได้ปิดสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ เนื่องจากไม่ได้รับความนิยมจากบุคคลในท้องถิ่นเท่าที่ควร

            ในปีการศึกษา 2536 คณะวิทยาการจัดการย้ายที่ทำการมาอยู่ที่อาคาร 6 และใช้เป็นอาคารที่ทำการของคณะวิทยาการจัดการอย่างเป็นทางการ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมรองรับแผนการขยายงานของคณะ ที่นับวันจะทำการรับนักศึกษาในแขนงวิชาอื่นๆ เพิ่มขึ้น

            ในปี พ . ศ . 2538 ได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พ . ศ . 2538 ยังผลให้ คำนำหน้าของวิทยาลัยครู เปลี่ยนเป็น “ สถาบันราชภัฏ ” วิทยาลัยรำไพพรรณี จึงเปลี่ยนเป็น “ สถาบัน ราชภัฏรำไพพรรณี ” นอกจากการเปลี่ยนแปลงชื่อวิทยาลัยแล้วยังมีการเปลี่ยนแปลงชื่อในส่วนราชการต่างๆ ในสถาบัน โดย “ คณะวิชาวิทยาการจัดการ ” เปลี่ยนมาใช้เป็น “ คณะวิทยาการจัดการ ” แทน และตำแหน่งหัวหน้าคณะวิชาเปลี่ยนเป็นคณบดี รองหัวหน้าคณะวิชาเปลี่ยนมาเป็นรองคณบดี เพื่อให้เกิดความคล่องตัว
และเอื้อต่อการระดมทรัพยากรมาใช้เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นในปีการศึกษา 2542

            คณะวิทยาการจัดการได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบการบริหารจากภาควิชามาเป็นรูปแบบของโปรแกรมวิชา โดยปรับเปลี่ยนจาก 5 ภาควิชาเดิมได้แก ่ภาควิชาบริหารธุรกิจภาควิชาการตลาดภาควิชาการเงินและการบัญชี ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ และภาควิชาการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ มาเป็น โปรแกรมวิชาบริหารธุรกิจ โปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป โปรแกรมวิชาวารสารศาสตร์และการประชาสัมพันธ์ โปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์ และโปรแกรมวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเนื่องจากอาคารคณะวิทยาการจัดการ(อาคาร6)นอกจากจะใช้เป็นที่ทำการสำนักงานคณะแล้วยังใช้เป็นห้องพักอาจารย์ประจำคณะ และใช้เป็นสถานที่ฝึกทักษะของนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการได้แก่ห้องปฏิบัติการพิมพ์ดีดไทยห้องปฏิบัติการพิมพ์ดีดอังกฤษห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ห้องปฏิบัติการบันทึกเสียง และห้องปฏิบัติการวีดีทัศน์ สถานที่ภายในคณะจึงมีความคับแคบ และไม่สามารถขยับขยายเพื่อรองรับความต้องการดังกล่าวได้

            ดังนั้น ในปี พ . ศ . 2546 คณะวิทยาการจัดการได้เปลี่ยนสถานที่ทำการคณะอีกครั้งหนึ่ง จากอาคาร 6 มาเป็นอาคาร 13

 

 
  Untitled Document
เวปมาสเตอร์ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ และ นายสิทธิพงษ์ พิมพ์ธารา (นักวิชาการคอมพิวเตอร์)
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
เลขที่ 41 หมู่ที่ 5 ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000
โทร : (039) 471080 โทรสาร : (039) 471080