คณะวิทยาการจัดการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

" คณะวิทยาการจัดการเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านบริหารจัดการและพัฒนาทักษะตามมาตรฐานวิชาชีพ "


** เอกสาร , ภาพ เพื่อเป็นหลักฐาน
หรือข้อมูล ประกอบการแจ้งเหตุ หรือร้องทุกข์เท่านั้น **