Untitled Document

โครงการบริการวิชาการทางการตลาดเพื่อพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น
  

ข่าวสาร คณะวิทยาการจัดการ ประจำปี 2558
ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2558        
 
 
         
ประจำเดือน มกราคม 2558
         
 
 
         

ข่าวสาร คณะวิทยาการจัดการ ประจำปี 2557
         
ประจำเดือน ธันวาคม 2557
หน้า1
หน้า 2
หน้า 3
   

 

 
  Untitled Document
เวปมาสเตอร์ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ และ นายสิทธิพงษ์ พิมพ์ธารา (นักวิชาการคอมพิวเตอร์)
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
เลขที่ 41 หมู่ที่ 5 ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000
โทร : (039) 471080 โทรสาร : (039) 471080