Untitled Document

โครงการบริการวิชาการทางการตลาดเพื่อพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น
  
วิทยานิพนธ์ และ งานวิจัย


ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น ภาคตะวันออก (สกว.)
กลุ่มงานบริการและเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน

 


งานวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

 
ฐานช้อมูลการวิจัย การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม- http://www.thaiedresearch.org
โฮมเพจนี้ประกอบด้วยข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับผลงานวิจัย ประวัตินักวิจัย บทความวิจัยข่าวสารการวิจัย และข้อคิดเห็น
 
ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ - http://www.odi.stou.ac.th
ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์บัณฑิตศึกษา
 
ฐาน ข้อมูล วิทยานิพนธ์ ไทย - http://www.stkc.go.th
ฐาน ข้อมูล วิทยานิพนธ์ ไทย
 
งานวิจัยและวิทยานิพนธ์ - http://www.lib.ricr.ac.th
วิทยานิพนธ์ไทย Online ฐานข้อมูลงานวิจัยและวิทยานิพนธ์ของต่างประเทศ
 
วิทยานิพนธ์ มหาวิทยาลัยมหิดล - http://stang.sc.mahidol.ac.th
วิทยานิพนธ์ มหาวิทยาลัยมหิดล
 
วิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ - http://www.tkc.go.th
ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (TKC e-Thesis) จัดทำขึ้นโดยศูนย์กลางความรู้แห่งชาติ โดยได้รวบรวมข้อมูลวิทยานิพนธ์พร้อมบทคัดย่อ
 
วิทยานิพนธ์ - http://libsis.lib.su.ac.th
ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์
 
เกร็ดความรู้เกี่ยวการวิจัย - http://www.rtna.ac.th
เกร็ดความรู้เกี่ยวกับการวิจัย.
 
วิทยานิพนธ์ เทคโนโลยีสุรนารี - http://sutlib1.sut.ac.th
ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
 
ข้อมูลวิทยานิพนธ์ - http://teenet.chiangmai.ac.th
โครงการเครือข่ายสารสนเทศด้านพลังงาน และสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย เครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ TEENET-CMU
 
วิทยานิพนธ์ด้านพระพุทธศาสนา - http://www.mcu.ac.th
ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ด้านพระพุทธศาสนา
 
สถาบันวิจัยและพัฒนากำแพงแสน - http://kuwin.kps.ku.ac.th
สถาบันวิจัยและพัฒนากำแพงแสน
 
สัมมนาวิทยานิพนธ์ - http://thesisguru.wordpress.com
หน้าหลัก; บทความวิทยานิพนธ์; บริการของคลินิก; วิทยานิพนธ์ยุโรป; วิทยานิพนธ์ออสเตรเลีย; วิทยานิพนธ์อเมริกา; วิทยานิพนธ์แอฟริกาใต้
 
ฐานข้อมูล - http://library.cmu.ac.th
ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (CMU e-Theses) สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study)
 
  Untitled Document
เวปมาสเตอร์ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ และ นายสิทธิพงษ์ พิมพ์ธารา (นักวิชาการคอมพิวเตอร์)
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
เลขที่ 41 หมู่ที่ 5 ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000
โทร : (039) 471080 โทรสาร : (039) 471080