Untitled Document

ต้อนรับคณะแลกเปลี่ยนเรียนรู้จาก มหาวิทายลัยราชภัฏเทพสตรี
 
  
พ.ศ. 2527 - 2529 : นายสาโรช เนติธรรมกุล
พ.ศ. 2529 - 2529 : นายณรงค์ โพธิ์สามต้น
พ.ศ.. 2529 - 2530 : นางรวงพร อิ่มผล
พ.ศ.  2530 - 2534 : นายชัยยศ ผลวัฒนา
พ.ศ.   2534 - 2536 : ผศ.ณรงค์ โพธิ์สามต้น
พ.ศ.   2536 - 2538 : นางจงกลณี เลื่อนศักดิ์
พ.ศ.   2538 - 2540 : ผศ.ดร.นงนุช วงษ์สุวรรณ
พ.ศ.   2540 - 2542 : นางสาวกัลยา จยุติรัตน์
พ.ศ.   2542 - 2544 : นางสาวละเมียด ควรประสงค์
พ.ศ.   2544 -2551 : นายนนธวัช ผลวัฒนา
พ.ศ.   2552 : รองศาสตราจารย์ บัญญัติ สุขศรีงาม ( รักษาการแทนคณบดี คณะวิทยาการจัดการ)
พ.ศ.   2553 - 2556 ดร.โกศล อินทวงศ์
พ.ศ.   2556 ผศ. วารินทร์ สุภาภรณ์ (รักษาราชการแทนคณบดี คณะวิทยาการจัดการ)
พ.ศ.   2557 -2560 ผศ. ธัญญาณี นิยมกิจ (รักษาราชการแทนคณบดี คณะวิทยาการจัดการ)
ปัจจุบัน :
ผศ.ดร. กัลยรัตน์ เจียมโฆษิต

คณบดีคณะวิทยาการจัดการ
   อาจารย์ ดร. กัลยรัตน์ เจียมโฆษิต
รองคณบดีฯ ฝ่ายบริหารและวางแผนพัฒนา
   อาจารย์เทียมจันทร์  ศรีถาน
รองคณบดีฯ ฝ่ายกิจการนักศึกษา
   อาจารยศตวรรษ ทิพย์โสต
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
   อาจารย์ฤดีวรรณ  ยิ่งยง
หัวหน้าสำนักงานคณบดี
    นายมนตรี สังขนาด
ผู้ช่วยคณบดี
  -
ประธานหลักสูตรเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
    อาจารย์พิศิษฐ์ ชัยสุวรรณถาวร
ประธานหลักสูตรบริหารธุรกิจ สาชาวิชาการจัดการ
    อาจารย์ณรงค์ อนุพันธ์
ประธานหลักสูตรบัญชีบัณฑิต
    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วัชรินทร์ อรรคศรีวร
ประธานหลักสูตรการท่องเที่ยว
    อาจารย์เปรมปรีดา ทองลา
ประธานหลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาวิชาบริหารทรัพยากรมนุษย์
    อาจารย์ภานิตา โพธิ์แก้ว
ประธานหลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการเงินการธนาคาร
    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทัศนัย ขัติยวงษ์
ประธานหลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
    อาจารย์ศักดิ์ดา อ่างวัฒนกิจ
ประธานหลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด
    อาจารย์ฤดีวรรณ ยิ่งยง (รักษาราชการแทน)

 
  Untitled Document
เวปมาสเตอร์ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ และ นายสิทธิพงษ์ พิมพ์ธารา (นักวิชาการคอมพิวเตอร์)
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
เลขที่ 41 หมู่ที่ 5 ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000
โทร : (039) 471080 โทรสาร : (039) 471080