Untitled Document

กีฬาหลักสูตร วิทยาการจัดการสัมพันธ์2557
ผลงานภาคนิพนธ์ และวิทยานิพนธ์ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการบริหารธุรกิจ
   
1
ประสิทธิภาพของพนักงานบริษัทซันไชน์อินเตอเนชั่นแนล จำกัด นางสาวกิตติยา ฐิติกุลรัตน์
2
การจัดการความรู้ขององค์การบริหารส่วนตำบลอำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี นางสาวจงลักษ เวชธรรมา
3
ความเป็นจริงกับความคาดหวังของประชาชนที่มีต่อการบริหารองค์การบริหารส่วนตำบลตะปอน อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี นางสาวณัฐนันท์ สุขสวัสดิ์
4
คุณภาพการให้บริการงานจัดเก็บภาษีขององค์การบริหารส่วนตำบลตะปอน อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี นางสาวผุสดี แสนเสนาะ
5
เศรษฐกิจสร้างสรรค์เพื่อการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ กรณีศึกษาชุมชนริมน้ำจันทบูร นางสาวพลอยบุศรา วิเศษภูติ
6
ความพร้อมในการบริหารงานคลังด้วยระบบบัญชีคอมพิวเตอร์(e-LAAS) ขององค์การบริหารส่วนตำบลในจังหวัดจันทบุรี นางสาววรรณา เจริญนาน
7
ผลกระทบจากการท่องเที่ยวทางด้านเศรษฐกิจและสังคมในเขตเทศบาล ตำบลเพ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง นางสาว วิมาดา ไกรเดช
8
การศึกษาส่วนประสมทางการตลาดของลูกพันธุ์กุ้งขาว บริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด(มหาชน) ในเขตอำเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด นายศิริยศ แช่มช้อย
9
ความคิดเห็นของนักศึกษาต่อการเข้าร่วมกิจกรรมนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี นางสาวศุภลักษณ์ ร่วมจิตร
10
ขวัญและกำลังใจในการปฏิับัติงานของกำลังพลชั้นประทวนพลทหาร และอาสาสมัครในพื้นที่ปฏิบัติงานของกองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรี และตราด พ.จ.อ. สมบัติ ปัญญาจิรพงศ์
11
ประสิทธิภาพในการให้บริการของสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ตราด สาขาเมืองตราด นางสาวสมหญิง เปี่ยมฤทัย
12
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจของนักท่องเที่ยวที่มีต่อการท่องเที่ยวเกาะกูด จังหวัดตราด นางสาวหนึ่่งฤทัย ศิลาอาศน์
13
ความคิดเห็นของผู้รับตรวจเกี่ยวกับพฤติกรรมการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด นางขนิษฐา เจริญวงศ์
   
   
1
ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการสินเชื่อทะเบียนรถยนต์ของบริษัท AAM จัดไฟแนนซ์ ในเขตพื้นที่จังหวัดจันทบุรี นายจตุพล รุ่งเรือง
2
องค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นแพทย์แผนไทยในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี นางสาวภาวิณี เปรื่องปราชญ์
3
ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจจะลาออกจากงานของพนักงานกลุ่มบริษัทประชากิจ นายวรกิจ สารสนิท
4
รูปแบบการจัดการเรียนรู้แหล่งท่องเที่ยวโดยชุมชน พื้นที่ตำบลบางกะจะ จังหวัดจันทบุรี นางสาววราภรณ์ แพทย์รังษี
5
การศึกษาธุรกิจการเลี้ยงไ่ก่ชนในอำเภอเมืองจังหวัดจันทบุรี นายหฤฎ์ เสาวรส
   
   


 
  Untitled Document
เวปมาสเตอร์ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ และ นายสิทธิพงษ์ พิมพ์ธารา (นักวิชาการคอมพิวเตอร์)
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
เลขที่ 41 หมู่ที่ 5 ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000
โทร : (039) 471080 โทรสาร : (039) 471080