Untitled Document

ต้อนรับคณะแลกเปลี่ยนเรียนรู้จาก มหาวิทายลัยราชภัฏเทพสตรี
  
 
นายมนตรี สังขนาด
พนักงานมหาวิทยาลัย (สายสนับสนุน)
หัวหน้าสำนักงานคณบดี คณะวทิยาการจัดการ
นางกนกพร  เชิญกลาง
พนักงานมหาวิทยาลัย (สายสนับสนุน)
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป พัสดุและการเงิน
นางสาวจารุวัฒน์  สอนมนต์
พนักงานมหาวิทยาลัย (สายสนับสนุน)
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ศศ.บ. นิเทศศาสตร์
ศศ.บ. บริหารธุรกิจ (การตลาด)
ศศ.บ. บริหารธุรกิจ (การบัญชี)
   
นางสาวดวงนภา  ประดิษฐ์ศิลป์
พนักงานมหาวิทยาลัย (สายสนับสนุน)
นักวิชาการบริหารการศึกษา
นางฉวีวรรณ บัณฑิตสุนทร
พนักงานมหาวิทยาลัย (สายสนับสนุน)
พนักงานธุรการ
นางสาววิภาดา เที่ยงทางธรรม
พนักงานมหาวิทยาลัย (สายสนับสนุน)
พนักงานธุรการ

ศศ.บ. บริหารธุรกิจ (การตลาด)

อศศ. บริหารธุรกิจ (การบริหารทรัพยากรมนุษย์)
   
ว่าที่เรือตรี กำพล มีมาก
พนักงานมหาวิทยาลัย (สายสนับสนุน)
นักวิชาการผลิตเอกสาร และสื่อการเรียนการสอน
นายสิทธิพงษ์ พิมพ์ธารา
พนักงานมหาวิทยาลัย (สายสนับสนุน)
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ศศ.บ. นิเทศศาสตร์
(วิทยุกระจายเสียง และวิทยุโทรทัศน์)
วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์
นางสมศรี  จันทรามาตร
พนักงานมหาวิทยาลัย (สายสนับสนุน)
เจ้าหน้าที่ฝ่ายงานอนามัย
(ประจำอาคารคณะวิทยาการจัดการ อาคาร13)
นางสาวสายใจ หาญณรงค์
พนักงานมหาวิทยาลัย (สายสนับสนุน)
เจ้าหน้าที่ฝ่ายงานอนามัย
(ประจำอาคารเกื้อการุณ อาคาร 34)
มัธยมศึกษาปีที่ 3
ประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

 

 
  Untitled Document
เวปมาสเตอร์ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ และ นายสิทธิพงษ์ พิมพ์ธารา (นักวิชาการคอมพิวเตอร์)
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
เลขที่ 41 หมู่ที่ 5 ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000
โทร : (039) 471080 โทรสาร : (039) 471080