องค์ความรู้จากงานวิจัย ที่จัดทำโดยอาจารย์คณะวิทยาการจัดการ 2557

 

การวิเคราะห์ช่องทางการตลาดของมังคุดและการขาดเสถียรภาพทางด้านมูลค่า ::::::DOWNLOAD:::::::

- อ.ฤดีวรรณ ยิ่งยง           อาจารย์ประจำหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด
- ผศ.สุรีย์พร พานิชอัตรา    อาจารย์ประจำหลักสูตรหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
- อ.ธงชัย ศรีเบญจโชติ      อาจารย์ประจำหลักสูตรหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ

 
 

ชื่อเรื่อง แนวทางการจัดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมบนพื้นฐานวิถีชีวิตชุมชนริมน้ำจันทบูร ::::::DOWNLOAD:::::::

- เปรมปรีดา  ทองลา       อาจารย์ประจำหลักสูตรหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว
- นันทภัทร บุรขจรกุล      อาจารย์ประจำหลักสูตรหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว
- บุษรา บรรจงการ                   อาจารย์ประจำหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด
- เพ็ญศิริ สมารักษ์           อาจารย์ประจำหลักสูตรหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
- ภานิตา โพธิ์แก้ว           อาจารย์ประจำหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาบริหารทรัพยากรมนุษย์

 
 
ชื่อเรื่อง คุณภาพชีวิตการทำงานของพนักงานธุรกิจโรงแรมในจังหวัดจันทบุรี ::::::DOWNLOAD:::::::

- อ.ภานิตา  โพธิ์แก้ว        อาจารย์ประจำหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการบริหารทรัพยากรมนุษย์
- อ.เพ็ญศิริ สมารักษ์        อาจารย์ประจำหลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาการเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
- อ.พิศิษฐ์  ชัยสุวรรณถาวร อาจารย์ประจำหลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาการเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
- อ.บุษรา  บรรจงการ      อาจารย์ประจำหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการตลาด
- อ.นันทภัทร บุรขจรกุล    อาจารย์ประจำหลักสูตรศิลปศษสตร์บัณฑิต สาขาการท่องเที่ยว

 
 
มูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ของแนวปะการังน้ำตื้น บริเวณชายหาดเจ้าหลาวในจังหวัดจันทบุรี ::::::DOWNLOAD:::::::
- ผศ.สุรีย์พร พานิชอัตรา    อาจารย์ประจำหลักสูตรหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
- อ.ธงชัย ศรีเบญจโชติ      อาจารย์ประจำหลักสูตรหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ

 

 

AmazingCounters.com