Untitled Document

โครงการบริการวิชาการทางการตลาดเพื่อพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น
 
  

คณะวิทยาการจัดการ (อาคาร 37) 

 

คณะวิทยาการจัดการ (อาคาร 13)


 

อาคารคณะวิทยาการจัดการ (อาคาร 13 )

ชั้นที่ 1
- ห้องพักอาจารย์คณะวิทยาการจัดการ
ชั้นที่ 2
-
ห้องประชุมแก้ววิทยาการ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

อาคารเกื้อการุณ (อาคาร 34)อาคารเกื้อการุณ คณะวิทยาการจัดการ (อาคาร 34 )

ชั้นที่ 1
- ห้องพักคณบดี คณะวิทยาการจัดการ
- ห้องพักรองคณบดี คณะวิทยาการจัดการ
- ห้องสำนักงานคณบดี คณะวิทยาการจัดการ
- ศูนย์ประสานงานวิจัย และการบริการวิชาการ
- ห้องสมุดคณะวิทยาการจัดการ


ชั้นที่ 2
-
ห้องประชุมเกื้อการุณ
- ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
- ห้องพักอาจารย์สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
- ห้องปฏิับัติการทางโรงแรมและท่องเที่ยว

 

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ห้องประชุมเกื้อการุณ
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ห้องสมุด / ศูนย์ประสานงานวิจัย และการบริการวิชาการ

 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

   

ที่ทำการสโมสรนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

สวนหย่อมหน้าคณะ
- ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2 ห้อง
เครื่องคอมพิวเตอร์ 45 เครื่อง

การติดต่อใช้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

1. ตามตารางเรียน
2. นอกตารางเรียน ให้ติดต่อกับเจ้าหน้าที่ เพื่อสอบถามว่าห้องว่างหรือไม่ เมื่อว่างให้ทำบันทึกข้อความเื่พื่อขอใช้ห้องปฏิบัติการ

*หมายเหตุ

ต้องตรวจสอบห้องว่าง และทำบันทึกเพื่อ ป้องกันการซับซ้อนของการใช้ห้องปฏิบัติการ

ปรับปรุงวันที่ 20 ม.ค. 2560

 
  Untitled Document
เวปมาสเตอร์ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ และ นายสิทธิพงษ์ พิมพ์ธารา (นักวิชาการคอมพิวเตอร์)
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
เลขที่ 41 หมู่ที่ 5 ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000
โทร : (039) 471080 โทรสาร : (039) 471080