Untitled Document

EQ เพื่อการพัฒนางานให้ได้ผลคนเป็นสุข รุ่นที่1
ตารางกำหนดการอบรมคอมพิวเตอร์  รายวิชาการเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  ภาคการศึกษาที่  1/2558  คณะวิทยาการจัดการ

DOWNLOAD :::>

ปรับปรุงเมื่อวันที่
..7 ก.พ. 2557

 

   คู่มือฝึกประสบการณ์วิชาชีพนักศึกษา  ภาคพิเศษ คณะวิทยาการจัดการ

ปกคู่มือฝึกประสบการณ์วิชาชีพนักศึกษา  ภาคพิเศษ คณะวิทยาการจัดการ

คู่มือฝึกประสบการณ์วิชาชีพนักศึกษา  ภาคพิเศษ คณะวิทยาการจัดการ
  19 พ.ย. 2557

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  ตัวอย่างแบบประเมินโครงการ
   
  เอกสารการการจัดทำแผนธุรกิจรายวิชาเตรียมฝึกฯ สำหรับนักศึกษา กศ.ปช.
กำหนดการ การจัดทำแผนธุรกิจ
อาจารย์ที่ปรึกษาวิชาเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
แผนการตลาด
แผนธุรกิจ
แผนธุรกิจ (2)
หลักเกณฑ์การประเมินแผนธุรกิจ
สารบัญ
แบบฟอร์มการประเมินเอกสาร
แบบฟอร์มการประเมินการนำเสนอ
แบบฟอร์มการตรวจและแก้ไขแผนธุรกิจฉบับร่าง
แนวทางการจัดทำแผนธุรกิจ
ใบรองปกโครงการ
ปกโครงการ  เอกสารการเขียนโครงการรายวิชาฝึกฯ สำหรับนักศึกษา กศ.ปช.
   
การเขียนโครงการ
กำหนดการ วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
สารบัญ
อาจารย์ที่ปรึกษาวิชาฝึกประสบการณ์ฯ
ใบรองปกโครงการ
ปกโครงการ
รูปแบบการนำเสนอโครงการ
   


 

 

 
  Untitled Document
เวปมาสเตอร์ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ และ นายสิทธิพงษ์ พิมพ์ธารา (นักวิชาการคอมพิวเตอร์)
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
เลขที่ 41 หมู่ที่ 5 ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000
โทร : (039) 471080 โทรสาร : (039) 471080