Untitled Document

ต้อนรับคณะแลกเปลี่ยนเรียนรู้จาก มหาวิทายลัยราชภัฏเทพสตรี
รายละเอียดการจัดการเรียนการสอน รายวิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
สำหรับนักศึกษาภาคพิเศษ  คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

 

DownLoad

 
20 เม.ย. 2558

อาจารย์ที่ปรึกษารายวิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  ภาคพิเศษ  ภาคการศึกษาที่  3/2557
 
20 เม.ย. 2558

รายละเอียดการจัดการเรียนการสอน รายวิชาการเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
สำหรับนักศึกษาภาคพิเศษ  ภาคเรียนที่  3/2557

DownLoad

 
20 เม.ย. 2558

 
   
   
   
   
   
   
   
   


 

 

 
  Untitled Document
เวปมาสเตอร์ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ และ นายสิทธิพงษ์ พิมพ์ธารา (นักวิชาการคอมพิวเตอร์)
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
เลขที่ 41 หมู่ที่ 5 ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000
โทร : (039) 471080 โทรสาร : (039) 471080