การบัญชี | บริหารทรัพยากรมนุษย์ | การท่องเที่ยว | การจัดการทั่วไป | การเงินการธนาคาร | เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ | การตลาด | คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 
 
 
 
ผศ.ฉวี  สิงหาด
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ระดับ 8

บธ.บ.(การบัญชี)
บช.ม.(การบัญชี)
ผศ. จรัสศรี  นวกุลศิรินารถ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ระดับ 8

บธ.บ.(การบัญชี)
       
ผศ. มาลี  แสงจันทร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ระดับ 8

บธ.บ.(การบัญชี)
วท.ม.(พัฒนาทรัพยากรมนุษย์)

ผศ.วราภรณ์  ศรบัณฑิต
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ระดับ
8
E-Mail : JEW2008@GMAIL.COM

ปริญญาตรี : บธ.บ.(การบัญชี) เกียรตินิยมอันดับ 1
มหาวิทยาลัยรังสิต
ปริญญาโท : บธ.ม.(การบัญชีการเงิน)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


 

ผศ.วัชรินทร์  อรรคศรีวร
พนักงานมหาวิทยาลัย (สายวิชาการ)

E-Mail : JEW2008@GMAIL.COM

ปริญญาตรี : บธ.บ.(ธุรกิจศึกษา - การบัญชี)
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลจันทบุรี
ปริญญาโท : บธ.ม. (บริหารธุรกิจ)
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช

อาจารย์ ดร. กัลยรัตน์ เจียมโฆสิต
พนักงานมหาวิทยาลัย (สายวิชาการ)

E-Mail : KANYARUT2605@HOTMAIL.COM

ปริญญาตรี : บธ.บ. (การบัญชี)
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ปริญญาตรี : บธ.ม. (การบัญขี)
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ปริญญาเอก : กจ.ด.(การจัดการธุรกิจ)
มหาวิทายลัยราชภัฏสวนดุสิต
     

ผศ.ยุทธนา พรรคอนันต์
พนักงานมหาวิทยาลัย (สายวิชาการ)
E-Mail : YUTTANA_PLE2516@HOTMAIL.COM

ปริญญาตรี : บช.บ.(บัญชี)
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต
ปริญญาโท : บธ.ม. (บัญชี)
มหาวิทยาลัยเทคโนดลยีมหานคร

 
 
 
 
 
 
 
       

อาจารย์ภานิิตา  โพธิ์แก้ว
พนักงานมหาวิทยาลัย (สายวิชาการ)

E-Mail : PANITA.BPINKU@GMAIL.COM

ปริญญาโท : กจ.ม.(การจัดการมหาบัณฑิต)
มหาวิทยาลัยบูรพา
ปริญญาตรี :
รป.บ.(การบริหารทั่วไป)
มหาวิทยาลัยบูรพา

รศ.ดร.นงนุช  วงษ์สุวรรณ
รองศาสตราจารย์ระดับ 9

E-Mail : WONG_SUWAN@YAHOO.COM

ปริญญาเอก : Ed.D Occuoational Education
มหาวิทยาลัย : Oklahoma State University
ปริญญาโท : MAT (Non-Formal Education)
มหาวิทยาลัย : Technological University of The Philipines
ปริญญาตรี : คบ. (นาฏศิลป์)
วิทยาลัยครูสวนสุนันทา

 

 


ผศ.ดร.นภดล  แสงแข

E-Mail : NSENGKAE@HOTMAIL.COM

ปริญญาเอก : Ph.D. (Business in Human Resource)
มหาวิทยาลัย : Kingston University

ปริญญาโท : Msc. (Research Management)
มหาวิทยาลัย : Kingston University

ปริญญาโท : MBA. (Finance)
มหาวิทยาลัย : National University (USA.)

ปริญญาตรี : วท.บ. (คณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง


 

 

ผศ.ธัญญาณี นิยมกิจ

E-Mail :

ปริญญาโท : MBA. (Management)
Youngstown State University U.S.A.
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ปริญญาตรี : บธ.ม. (การตลาด)
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

อาจารย์รมิดา  กาญจนะวงศ์
พนักงานมหาวิทยาลัย (สายวิชาการ)

E-Mail : MUAYCLICK@GMAIL.COM

ปริญญาโท : บธ.ม.(การจัดการทั่วไป)
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ปริญญาตรี :
บธ.บ.(การบริหารทรัพยากรมนุษย์)
สถาบันราชภัฏรำไพพรรณี

อาจารย์สุภลัคน์ สงศ์ไพศาลลักษณ์
พนักงานมหาวิทยาลัย (สายวิชาการ)

E-Mail :-

ปริญญาเอก : ปร.ด. (การพัฒนาทรัพยากรมทนุษย์)
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ปริญญาโท : บธ.ม. (บริหารธุรกิจ)
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
ปริญญาตรี : บธ.บ.(การเงินการธนาคาร)
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

 
 
       
       
 
 

อาจารย์เปรมปรีดา  ทองลา
พนักงานมหาวิทยาลัย (สายวิชาการ)

E-Mail : GIFT-TEE312@HOTMAIL.COM

ปริญญาโท : บธ.ม.(การจัดการการท่องเที่ยว)
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ปริญญาตรี :
ศศ.บ.(การท่องเที่ยว)
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
อาจารย์เทียมจันทร์  ศรีถาน
อาจารย์ ระดับ 7

บธ.บ.(อุตสาหกรรมบริการ)
บธ.ม.(การจัดการและบริหารองค์กร)
อาจารย์ริสา วงษ์สวัสดิ์
พนักงานมหาวิทยาลัย (สายวิชาการ)

ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)
ศศ.ม. (การจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว)

อาจารย์นันทภัค  บุรขจรกุล
พนักงานมหาวิทยาลัย (สายวิชาการ)

E-Mail : NANTAPAK.B@RBRU.AC.TH

ปริญญาโท : ศศ.ม.(การจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว)
มหาวิทยาลัยนเรศวร
ปริญญาตรี :
บธ.บ.(การจัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรม)
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช
ปริญญาตรี : บธ.บ.(การจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


อาจารย์นิศารัตน์  แสงแข
อาจารย์ระดับ 5

ศบ.(ออกแบบผลิตภัณฑ์)
MB. (Tourism Management)

(**ลาศึกษาต่อ**)

อาจารย์สิทธิชัย  ศรีเจริญประมง
พนักงานมหาวิทยาลัย (สายวิชาการ)

E-Mail : SITTICHAI.SR@HOTMAIL.COM

ปริญญาโท : ศศ.ม.(การจัดการการท่องเที่ยวแบบบูรณาการ) เกียรตินิยม
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ปริญญาตรี :
ศษ.บ.(เทคโนโลยีการศึกษา) เกียรตินิยมอันดับ 2
มหาวิทยาลัยศิลปากร
 
 
 
 
       
 
       

อาจารย์ณรงค์  อนุพันธ์
พนักงานมหาวิทยาลัย (สายวิชาการ)

E-Mail : NARONG_ANU@YAHOO.COM

ปริญญาโท : บธ.ม.(บริหารธุรกิจ)
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ปริญญาตรี :
วท.บ.(เศรษฐศาสตร์เกษตร)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

อาจารย์ศิริลักษณ์  เทียนมณี
อาจารย์ระดับ 7

ศษ.บ.(บริหารธุรกิจ)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

บธ.ม. (การจัดการและบริหารองค์กร)
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

อาจารย์กฤษณา  ถนอมธีระนันท์
พนักงานมหาวิทยาลัย (สายวิชาการ)

ศศ.บ.(บริหารทรัพยากรมนุษย์)เกรียตินิยมอันดับที่ 2
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

บธ.ม.(การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ)
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

อาจารย์ ดร.ปัญญณัฐ ศิลาลาย
พนักงานมหาวิทยาลัย (สายวิชาการ)

ปริญญาเอก : (Doctor of Philosophy in Public Enterprise Management)

บช.บ.(การบัญชี)
มหาวิทยาลัยสบาม

บธ.บ.(การจัดการทั่วไป)
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช

บธ.บ.(การจัดการทั่วไป)
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
อาจารย์กฤตติยา สัีตย์พาณิช
พนักงานมหาวิทยาลัย (สายวิชาการ)

วท.บ. (สัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร)
มหาวิทยาลัยศิลปากร

กจ.ม. (การจัดการวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อม)
มหาวิทยาลัยบูรพา
 
       
ผศ.ทัศนัย  ขัตติยวงษ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ระดับ 8

บช.บ. (การบัญชี)
บธ.บ. (บริหารธุรกิจ)
บธ.ม. (การบริหารการเงิน)
ผศ.ละเมียด   ควรประสงค์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ระดับ 8

บธ.บ. (การจัดการทั่วไป)
เกียรตินิยมอันดับ หนึ่ง
บธ.บ. (การบัญชี) , บธ.บ. (การเงินการธนาคาร)
บธ.ม.. (การบริหารการเงิน)
อาจารย์นิพนธ์  วุฒิชัย
อาจารย์ระดับ 6

วท.บ. (สัตวศาสตร์)
บธ.ม. (การเงินการธนาคาร)
อาจารย์ธนภ  จิตรแจ้ง
พนักงานมหาวิทยาลัย (สายวิชาการ)

บธ.บ.(การเงินการธนาคาร) บธ.ม.(บริหารธุรกิจ)
       

อาจารย์เอมอร  หวานเสนาะ
พนักงานมหาวิทยาลัย (สายวิชาการ)

E-Mail : EMORN.WAN@GMAIL.COM

ปริญญาโท : (เศรษฐศาสตร์ ธุรกิจการเกษตร)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ปริญญาตรี :
บธ.บ.(การเงิน) เกียรตินิยมอันดับที่ 2
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต

 

 

     
 
 
       
 
 

ผศ.เพ็ญศิริ  สมารักษ์
พนักงานมหาวิทยาลัย (สายวิชาการ)

E-Mail : PSAMARAK@GMAIL.COM

ปริญญาโท : ศ.ม.(เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ)
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ปริญญาตรี :
ศ.บ.(เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ)
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ปริญญาตรี :บธ.บ.(การตลาด)
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

รศ.อัญชลี  อุทัยไขฟ้า

E-Mail : FMSRBRU@RBRU.AC.TH

ปริญญาโท : วท.ม.(เศรษฐศาสตร์)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ปริญญาตรี :
ศ.บ.(เศรษฐศาสตร์การเงินการธนาคาร)
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

รศ.สุรีย์พร  พานิชอัตรา

E-Mail : S_PHANICHATRA@HOTMAIL.COM

ปริญญาโท : วท.ม.(เศรษฐศาสตร์)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ปริญญาตรี :
ศ.บ.(เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ)
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ผศ.ธงชัย  ศรีเบญจโชติ
พนักงานมหาวิทยาลัย (สายวิชาการ)

E-Mail : THONGCHAI_SRI@HOTMAIL.COM

ปริญญาโท : วท.ม.(เศรษฐศาสตร์เกษตร)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ปริญญาตรี :
ศ.บ.(เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ)
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

 

 
ผศ.พิศิษฐ์  ชัยสุวรรณถาวร
พนักงานมหาวิทยาลัย (สายวิชาการ)
PISIT_RBRU@HOTMAIL.CO.TH

ปริญญาโท : ศ.ม.(เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ)
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
ปริญญาตรี :
ศ.บ. (ทฤษฏีเศรษฐศาสตร์)
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
 
 
 
 
 
 
 

อาจารย์บุษรา  บรรจงการ
พนักงานมหาวิทยาลัย (สายวิชาการ)

E-Mail : POOXARA@HOTMAIL.COM

ปริญญาโท : บช.ม. (กลุ่มวิชาการตลาด)
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ปริญญาตรี :
บธ.บ.(การตลาด)
มหาวิทยาลัยบูรพา
ปริญญาตรี : บธ.บ.(การตลาด)
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช

ผศ.มาดิน  เฮงตระกูล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ระดับ 8

E-Mail : MADINHENG@GMAIL.COM

ปริญญาโท : กศ.ม. ธุรกิจศึกษา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
ปริญญาตรี : กศ.บ. ธุรกิจศึกษา (การตลาด)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

 

 

 
ผศ.จิตติมา  สิงหธรรม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ระดับ 8

กศ.บ. ธุรกิจศึกษา (การตลาด)
บธ.บ. (การตลาด)
บธ.ม. บริหารธุรกิจ(การตลาด)

อาจารย์ฤดีวรรณ  ยิ่งยง
พนักงานมหาวิทยาลัย (สายวิชาการ)

E-Mail : RUDEEWAN_DEDY@YAHOO.CO.TH

ปริญญาโท : บธ.ม. (การตลาด)
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
ปริญญาตรี : บธ.บ.(การตลาด)
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตอาจารย์ศตวรรษ ทิพโสต
พนักงานมหาวิทยาลัย (สายวิชาการ)

บธ.บ. (การตลาด)
บธ.ม. (การตลาด)

อาจารย์พีรญา  ภูติรัตน์
พนักงานมหาวิทยาลัย (สายวิชาการ)

E-Mail :-

ปริญญาโท : บธ.ม. (การตลาด) 
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ปริญญาตรี :ศศ.บ. (เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ )
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 
 
 
 
อาจารย์ศักดิ์ดา อ่างวัฒนกิจ

วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)
คอ.บ.(เทคโนโลยีการวัดคุมทางอุตสาหกรรม)

อาจารย์ต่อสันติ์ พิพัฒนสุทธิ์

วท.ม. (เทคโนโลยยีสารสนเทศ)
ค.บ. (คอมดิวเตอร์ศึกษา)

อาจารย์ชัยวิทย์ ถิระวณัฐพงศ์

อาจารย์อนุพล สิงขนเขตต์
พนักงานมหาวิทยาลัย (สายวิชาการ)

E-Mail : MR.ANUPOL@HOTMAIL.COM

ปริญญาโท : ค.อ.ม. (เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ปริญญาตรี :
ค.อ.บ. (เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ


 

 

ผศ.วาสนา  สุมนาวดี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ระดับ 8

ค.บ.(ธุรกิจศึกษา)
วท.ม.(เศรษฐศาสตร์สหกรณ์)

อาจารย์พัชรินทร์ บัวเย็น

วท.ม.(วิทยาการคอมพิวเตอร์)
วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์)
(**ลาศึกษาต่อ**)