คณะกรรมการอำนวยการ

 

ดร.โกศล อินทวงศ์
ผศ.ฉวี สิงห์หาด
อาจารย์นิพนธ์ วุฒิชัย
อาจารย์ณรงค์ อนุพันธ์
อาจารยกฤตติยา สัตย์พานิช
อาจารยฤดีวรรณ ยิ่งยง
อาจารยศตวรรษ ทิพโสต
นางสาวกัณทิมา พุทธศาสน์
นายอดิศักดิ์ สูญสิ้นภัย

คณบดี
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
รองคณะบดีฝ่ายบริหาร
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหาร
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
หัวหน้าสำนักงานคณบดี คณะวิทยาการจัดการ
นักวิชาการนโยบายและแผน

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและเลขานุการ

 
           หน้าที่ ประสานงานกับคณาจารย์ บุคลากรภายในคณะ และอำนวยความสะดวกในด้านข้อมูลเพื่อให้ดำเนินงานไปด้วยความเรียบร้อย
 

 

 

     
  คณะกรรมการดำเนินงาน
 

ดร.โกศล อินทวงศ์
อาจารย์นิพนธ์ วุฒิชัย
ผศ.ฉวี สิงห์หาด
อาจารย์ณรงค์ อนุพันธ์
อาจารย์กฤตติยา สัตย์พานิช
อาจารย์ฤดีวรรณ ยิ่งยง
อาจารย์ศตวรรษ ทิพโสต
อาจารย์วัชรินทร์ หอมประเสริฐ
อาจารย์ภานิตา โพธิ์แก้ว
อาจารย์พัชรินทร์ บัวเย็น
นางกนกพร เชิญกลาง
นางฉวีวรรณ บัณฑิตสุนทร
นางสาวดวงนภา ประดิษฐศิลป์
ว่าที่เรือตรีกัมพล มีมาก
นายสิทธิพงษ์ พิมพ์ธารา
นางสาวกันทิมา พุทธศาสน์
นายอดิศักด์ สูญสิ้นภัย
นางสาวจารุวัฒน์ สอนมนต์

คณบดีคณะวิทยาการจัดการ
รองคณะบดีฝ่ายบริหาร
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหาร
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
อาจารย์ประจำคณะวิทยาการจัดการ
อาจารย์ประจำคณะวิทยาการจัดการ
อาจารย์ประจำคณะวิทยาการจัดการ
ันักวิชาการ
นักวิชาการ
นักวิชาการ
นักวิชาการ
นักวิชาการ
นักวิชาการ
นักวิชาการ
นักวิชาการ
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
 
 

 

หน้าที่
1. ดำเนินการจัดทำเอกสารหลักฐานการประกันคุณภาพภายใน (สกอ.)
2. ตรวจสอบเอกสารในแต่ละตัวชี้วัดที่ไม่ผ่านการประเมินคุณภาพการศึกษา (สกอ.)
3. ดำเนินการปรับปรุงและแก้ไขตัวชี้วัดที่ไม่ผ่านการประเมิตคุณภาพการศึกษา (สกอ.)
4. ติดตามเอกสารจากหลักสูตรที่ยังมิได้ดำเนินการ
5. รวบรวมเอกสารเพื่อจัดเอกสารประกอบการประเมินตนเองตามองค์ประกอบคุณภาพตัวบ่งชี้ สกอ.

         
         
         
   

Untitled Document
เวปมาสเตอร์ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ และ นายสิทธิพงษ์ พิมพ์ธารา (นักวิชาการคอมพิวเตอร์)
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
เลขที่ 41 หมู่ที่ 5 ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000
โทร : (039) 471080 โทรสาร : (039) 471080