คณะกรรมการอำนวยการ

 

ผศ.ธัญญาณี นิยมกิจ
อาจารย์ ดร. กัลยรัตน์ เจียมโฆษิต
ผศ.ยุทธนา พรรคอนันต์
อาจารยศตวรรษ ทิพโสต
นายมนตรี สังขนาค
นางสาววิภาดา เที่ยงทางธรรม

คณบดี
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
รองคณะบดีฝ่ายบริหาร
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
หัวหน้าสำนักงานคณบดี คณะวิทยาการจัดการ
นักวิชาการนโยบายและแผน

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

 
           หน้าที่ ประสานงานกับคณาจารย์ บุคลากรภายในคณะ และอำนวยความสะดวกในด้านข้อมูลเพื่อให้ดำเนินงานไปด้วยความเรียบร้อย
 

 

 

     
  คณะกรรมการดำเนินงาน
 

ผศ.ธัญญาณี  นิยมกิจ
ผศ.ยุทธนา  พรรคอนันต์
อาจารย์กัลยรัตน์ เจียมโฆสิต
อาจารย์ศตวรรษ  ทิพโสต
นางกนกพร เชิญกลาง
นางฉวีวรรณ บัณฑิตสุนทร
นางสาวดวงนภา ประดิษฐศิลป์
ว่าที่เรือตรีกัมพล มีมาก
นายสิทธิพงษ์ พิมพ์ธารา
นายมนตรี สังขนาค
นางสาววิภาดา เที่ยงทางธรรม
นางสาวจารุวัฒน์ สอนมนต์

คณบดีคณะวิทยาการจัดการ
รองคณะบดีฝ่ายบริหาร
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
ันักวิชาการ
นักวิชาการ
นักวิชาการ
นักวิชาการ
นักวิชาการ
นักวิชาการ
นักวิชาการ
นักวิชาการ
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
 
 

หน้าที่
1. ดำเนินการจัดทำเอกสารหลักฐานการประกันคุณภาพภายใน (สกอ.)
2. ตรวจสอบเอกสารในแต่ละตัวชี้วัดที่ไม่ผ่านการประเมินคุณภาพการศึกษา (สกอ.)
3. ดำเนินการปรับปรุงและแก้ไขตัวชี้วัดที่ไม่ผ่านการประเมิตคุณภาพการศึกษา (สกอ.)
4. ติดตามเอกสารจากหลักสูตรที่ยังมิได้ดำเนินการ
5. รวบรวมเอกสารเพื่อจัดเอกสารประกอบการประเมินตนเองตามองค์ประกอบคุณภาพตัวบ่งชี้ สกอ.

         
         
         
   

Untitled Document
เวปมาสเตอร์ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ และ นายสิทธิพงษ์ พิมพ์ธารา (นักวิชาการคอมพิวเตอร์)
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
เลขที่ 41 หมู่ที่ 5 ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000
โทร : (039) 471080 โทรสาร : (039) 471080