Untitled Document

ต้อนรับคณะแลกเปลี่ยนเรียนรู้จาก มหาวิทายลัยราชภัฏเทพสตรี
  
ปรัชญา : Philosophy
  : บัณฑิตย่อมฉลาดจัดการ
   
วิสัยทัศน์: Vision
  : คณะวิทยาการจัดการเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านบริหารจัดการและพัฒนาทักษะตามมาตรฐานวิชาชีพ
   
พันธกิจ : Mission
  พันธกิจที่ 1 ผลิตบัณฑิต
  : ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพตามกรอบมาตรฐานการอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) มาตรฐานวิชาชีพ เพื่อตอบสนองความต้องการของสังคม
  พันธกิจที่ 2วิจัย
  : วิจัยและพัฒนาให้เกิดองค์ความรู้เพื่อพัฒนาท้องถิ่น
  พันธกิจที่ 3บริการวิชาการ
  : ให้บริการทางวิชาการแก่สังคมและสืบสานแนวพระราชดำริเพื่อนำสู่การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
  พันธกิจที่ 4ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
  : ทำนุบำรุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
  พันธกิจที่ 5 บริหารจัดการและพัฒนาบุคลากร
  : บริหารจัดการและพัฒนาบุคลากรตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อเสริมสร้างและพัฒนาบุคลากรให้มีความเข้มแข็งทางวิชาการและวิชาชีพ
   

ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ : Strategies

 

ยุทธศาสตร์ 1 ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรมจริยธรรมมีความสามารถและทักษะวิชาชีพสู่สากล
1.1 ปรับกระบวนการเรียนการสอน โดยมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนเป็นสำคัญ
1.2 พัฒนาหลักสูตรใหม่ที่มีความเป็นสหวิทยาการหรือหลักสูตรที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานและสังคม
1.3 การเปิดหลักสูตรนานาชาติ ในระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา โดยความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยกับหน่วยงานต่างประเทศ
1.4 เพิ่มการใช้สื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการเรียนการสอน
1.5 จัดกิจกรรมให้ผู้ประกอบการพบกับบัณฑิต เพื่อสร้างโอกาสในการได้งานทำ หรือจัดอบรม/แนะแนวเพื่อสร้างอาชีพ

ยุทธศาสตร์ 2 การสร้างงานวิจัยที่มีคุณภาพสามารถแก้ปัญหาและพัฒนาท้องถิ่นสู่สากล
2.1 พัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยให้กับอาจารย์และนักวิชาการ
2.2 สนับสนุนการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยและจัดการทรัพย์สินทางปัญญา
2.3 สร้างเครือข่ายด้านการวิจัยเชิงพื้นที่ (area base research)
2.4 ส่งเสริมการวิจัยที่สอดคล้องกับทรัพยากรในท้องถิ่นสู่การนำไปใช้ประโยชน์
2.5 ส่งเสริมการวิจัยที่สอดคล้องกับทรัพยากรในท้องถิ่นสู่การนำไปใช้ประโยชน์

ยุทธศาสตร์ 3 การให้บริการวิชาการ การถ่ายทอดองค์ความรู้ เพื่อตอบสนองความต้องการของสังคม
3.1 บูรณาการงานวิจัยสู่การเรียนการสอนและบริการวิชาการเพื่อตอบสนองความต้องการของชุมชนท้องถิ่น
3.2 สร้างระบบและกลไกบริหารจัดการโครงการบริการวิชาการโดยให้ชุมชนมีส่วนร่วม
3.3 ส่งเสริมบุคลากรดำเนินงานแบบทีมในการให้บริการวิชาการตอบสนองต่อชุมชนท้องถิ่น
3.4  ส่งเสริมโครงการตามแนวพระราชดำริ เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนท้องถิ่น
3.5 เพิ่มช่องทางการหารายได้จากภายนอก

ยุทธศาสตร์ 4 ทำนุบำรุงและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น
4.1  ส่งเสริมให้วังสวนบ้านแก้วเป็นแหล่งเรียนรู้และเป็นสถานที่จัดกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และแหล่งท่องเที่ยว
4.2 สร้างค่านิยมด้านศิลปวัฒนธรรมให้กับเยาวชน นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป
4.3  สร้างเครือข่ายด้านศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นและการท่องเที่ยวกับหน่วยงานภายนอกให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน

ยุทธศาสตร์ 5 การบริหารจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาลสู่การเปลี่ยนแปลงของสังคมยุคเศรษฐกิจฐานความรู้ (Knowledge-Base Economy)
5.1 พัฒนาระบบการนำองค์กรเชิงยุทธศาสตร์และพัฒนาผู้บริหารทุกระดับ
5.2 แผนกลยุทธ์ทางการเงิน
5.3 แผนการประชาสัมพันธ์เชิงรุก
5.4 พัฒนาระบบสำนักงานสีเขียว(Green Office)   
 
  Untitled Document
เวปมาสเตอร์ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ และ นายสิทธิพงษ์ พิมพ์ธารา (นักวิชาการคอมพิวเตอร์)
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
เลขที่ 41 หมู่ที่ 5 ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000
โทร : (039) 471080 โทรสาร : (039) 471080