Untitled Document

การพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางการบัญชี (CPD) ครั้งที่ 5 (ปี 2560)
  
ปรัชญา : Philosophy
  : บัณฑิตย่อมฉลาดจัดการ
   
วิสัยทัศน์: Vision
  : คณะวิทยาการจัดการมุ่งเน้นทักษะและการเรียนรู้ด้านบริหารจัดการ สู่คุณภาพมาตรฐานสากล
   
พันธกิจ : Mission
  พันธกิจที่ 1 ผลิตบัณฑิต
  : ผลิตบัณฑิตให้มีทักษะบริหารจัดการ มีคุณธรรม จริยธรรมและมีจรรยาบรรณในวิชาชีพ
  พันธกิจที่ 2 บริหารจัดการและพัฒนาบุคลากร
  : เสริมสร้างและพัฒนาบุคลากรให้มีความเข้มแข็งทางวิชาการและวิชาชีพ
  พันธกิจที่ 3 วิจัย
  : วิจัยและพัฒนาให้เกิดองค์ความรู้ใหม่เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและบูรณาการสู่ชุมชน
  พันธกิจที่ 4 บริการวิชาการ
  : ให้บริการทางวิชาการแก่สังคมและสืบสานแนวพระราชดำริเพื่อนำสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
  พันธกิจที่ 5 ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
  : ทำนุบำรุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
   

ยุทธศาสตร์ : Strategies

 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาศักยภาพบัณฑิตให้สามารถประกอบอาชีพอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรให้มีความเข้มแข็งทางวิชาการและวิชาชีพ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การส่งเสริมให้เกิดผลงานวิจัยเพื่อพัฒนาหรือสร้างองค์ความรู้ใหม่ทางด้านวิชาการและวิชาชีพ
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การบริการทางวิชาการแก่สังคมและสืบสานแนวพระราชดำริเพื่อนำสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การทำนุบำรุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารตามหลักการบริหารที่ด

   
 
  Untitled Document
เวปมาสเตอร์ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ และ นายสิทธิพงษ์ พิมพ์ธารา (นักวิชาการคอมพิวเตอร์)
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
เลขที่ 41 หมู่ที่ 5 ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000
โทร : (039) 471080 โทรสาร : (039) 471080