คณะวิทยาการจัดการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

" คณะวิทยาการจัดการเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านบริหารจัดการและพัฒนาทักษะตามมาตรฐานวิชาชีพ "
ข่าวทั่วไป


คณะวิทยาการจัดการ สาขาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ผ่านการรับรององค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ สาขาวิชาชีพบริหารงานบุคคล ชั้น 3 และ ชั้น 4 "
อ่านเพิ่มเติม
คณะวิทยาการจัดการ จัดการอบรมบุคลิกภาพ หัวข้อ "บุคลิกภาพ : ภาพลักษณ์สู่ความสำเร็จ"
อ่านเพิ่มเติม
นักศึกษาสาขาวิชาการเงินการธนาคารได้รับใบประกอบวิชาชีพ ผู้แนะนำการลงทุนแและขึ้นทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์
อ่านเพิ่มเติม
ปฏิทินการศึกษานักศึกษาภาคปกติ1/2561 และภาคพิเศษ1/2561
อ่านเพิ่มเติม
ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการแข่งขันในโครงการ "ออกแบบโลโก้และตั้งชื่อ แอปพลิเคชัน การท่องเที่ยวในจังหวัดจันทบุรี" ชิงเงินรางวัล 20,000 บาท
อ่านเพิ่มเติม
การอบรม การพัฒนาศักยภาพนักบริหารงานบุคคล เพื่อเข้าสู่มาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพ” ปีที่ 2
อ่านเพิ่มเติม
นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ ชนะเลิศการแข่งขันประกวดแผนธุรกิจ
อ่านเพิ่มเติม
รับสมัครบุคคลภายนอกปฏิบัติงานบัทึุกข้อมูลและสารสนเทศ (จ้างเหมาบริการ) ประจำปีงบประมาณ 2558
อ่านเพิ่มเติม

ภาพกิจกรรม


คณะวิทยาการจัดการ จัดการอบรมบุคลิกภาพ หัวข้อ "บุคลิกภาพ : ภาพลักษณ์สู่ความสำเร็จ"
อ่านเพิ่มเติม
วิทยากรการฝึกอบรม เพิ่มความรู้ความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษ
อ่านเพิ่มเติม
การช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน (CPR) โดยทีม BCH BLS Training โรงพยาบาลกรุงเทพ-จันทบุรี ณ ห้องประชุมแก้ววิทยาการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
อ่านเพิ่มเติม
โครงการเพิ่มศักยภาพแรงงานรองรับ Thailand ๔.๐" ของสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจันทบุรี เพื่อเพิ่มความรู้ความสามารถด้านภาษาให้แก่แรงงานไทย "หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ๓๐ ชั่วโมง" ณ แซนดูนส์ เจ้าหลาว บีช รีสอร์ท
อ่านเพิ่มเติม
เทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อให้ได้รับทุนสนับสนุน” วันที่ 3 กันยายน 2561 ณ ห้อง ๓๗๒๐๒(Smart Classroom) ชั้น 2
อ่านเพิ่มเติม
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้อยู่คู่ วจก. ประจำปีงบประมาณ 2561 WORK PLACE หัวข้อ สุขได้ทุกวัน และหัวข้อ วัยใส ห่างไกลความเสี่ยง
อ่านเพิ่มเติม
จัดโครงการบริการวิชาการ การพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางการบัญชี cpd ครั้งที่ 7 ประจำปีงบประมาณ 2561 ในหลักสูตร "การวางแผนภาษีและการปรับปรุงบัญชีของนิติบุคคล"
อ่านเพิ่มเติม
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) เข้าตรวจสถานที่คณะวิทยาการจัดการ
อ่านเพิ่มเติม
ถวายเที่ยนพรรษา ณ วัดโค้งสนามเป้า 2561
อ่านเพิ่มเติม
มรภ.ราชนครินทร์ เข้าแลกเปลี่ยนเรียนรู้
อ่านเพิ่มเติม
การตรวจสถานที่ มาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพ การบริหารทรัพยากรมนุษย์
อ่านเพิ่มเติม
การนำเสนอแผนธุรกิจ นักศึกษาภาคพิเศษ ภาคการศึกษาที่ 3/2560
อ่านเพิ่มเติม

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง


 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้าน(คณะวิทยาการจัดการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • อ่านเพิ่มเติม
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ัอเครื่องปริ๊นภาพ(คณะวิทยาการจัดการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • อ่านเพิ่มเติม
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างป้ายคณะวิทยาการจัดการและก่อสร้างห้องสโมสรนักศึกษาภาคปกติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • อ่านเพิ่มเติม
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(คณะวิทยาการจัดการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • อ่านเพิ่มเติม
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องซักผ้าแบบธรรมดา(คณะวิทยาการจัดการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • อ่านเพิ่มเติม
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์เครื่องบันทึกเงินสด (คณะวิทยาการจัดการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • อ่านเพิ่มเติม
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์เครื่องทำลายเอกสารแบบตัดตรง (คณะวิทยาการจัดการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • อ่านเพิ่มเติม
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องครุภัณฑ์เครื่องขัดพื้น (คณะวิทยาการจัดการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • อ่านเพิ่มเติม
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำกระดาษเขียนตอบ (คณะวิทยาการจัดการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • อ่านเพิ่มเติม
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสกนักงาน 3 รายการ(คณะวิทยาการจัดการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • อ่านเพิ่มเติม
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์เครื่องเสียงประจำห้องเรียน คณะวิทยาการจัดการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • อ่านเพิ่มเติม
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ครุภัณฑ์เก้าอี้พักคอย 4 ที่นั่ง คณะวิทยาการจัดการ
 • อ่านเพิ่มเติม

  วารสารคณะวิทยาการ

  วาารสารคณะวิทยาการจัดการ จัดทำขึ้นเป็นแบบรายเดือน มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอกิจกรรม โครงการ หรือการได้รับรางวัลต่างๆ.

  Minor sample post image
  ฉบับ ปัจจุบัน 06/2018

  ฉบับประจำ เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2561

  รายละเอียดโดยย่อ ...

  Minor sample post image

  ISSUE 01/2018 #January
  สรุปกิจกรรมคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ประจำเดือนมกราคม พ.ศ. 2561

  แก้ววิทยาการ

  " คณะวิทยาการจัดการเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านบริหารจัดการและพัฒนาทักษะตามมาตรฐานวิชาชีพ "

  หลายความภาคภูมิใจ จากผลผลิต ที่ถูกหล่อหลอมกล่อมเกลา จากหลักสูตรที่ได้มาตรฐาน และคณาจารย์ที่พร้อมมอบวิชาความรู้แก่ว่าที่บัณฑิตทุกๆคน "

  ระบบภาวะการมีงานทำของบัณฑิต ระบบฐานข้อมูลบัณฑิตและศิษย์เก่า
  ใบประกอบวิชาชีพผู้แนะนำการลงทุน


  นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการเงินการธนาคาร ได้จัดโครงการประตูสู่อาชีพ SIC ปี 2560 และสามารถผลักดันให้นักศึกษาเข้าร่วมโครงการและสอบได้รับใบประกอบวิชาชีพ ผู้แนะนำการลงทุนแและขึ้นทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์ ได้แก่ นางสาวกมลชนก วิทยานุกรณ์ และนายเทอดศักดิ์ นพเวช

  Finance & Banking

  ชนะเลิศการแข่งขันประกวดแผนธุรกิจ


  นักศึกษาหลักสุตรบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการเงินการธนาคาร คณะวิทยาการจัดการ ได้รับรางวัลโล่พระราชทานชนะเลิศในสมเด็จพระเทพพระรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการแข่งขันประกวดแผนธุรกิจ"RBU Business Plan Challenge 2018" ราชภัฏบุรีรีมย์มหกรรมวิชาการและวัฒนธรรมนานานชาติ ครั้งที่ 2 วันที่ 13-16 กุมภาพันธ์ 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

  Finance & Banking

  รางวัลชมเชยการประกวดร้องเพลง


  นายนรเศรษฐ์ คงนิมิตร นักศึกษาสาขาการท่องเที่ยว คณะวิทยาการจัดการ ได้รับรางวัลชมเชย จากการประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทยชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ ๒๐ ณ มหาวิทยาลัยบูรพา เมื่อวันที่ ๓๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

  TOURISM

  Start UP : เกษตรยุค 4.0


  สวนหลงบูรพา” สวนทุเรียนคนรุ่นใหม่ ครอบครัวของ ว่าที่ร้อยตรีกรีฑา งาเจือ หรือ “อาจารย์เฟิร์น” วัย 30 ปี และ คุณณัฐวรรณ แปลงดี หรือ “น้องหนู” ภรรยา ปัจจุบัน ศิษย์เก่าสาขาการตลาด ผสมผสานภูมิปัญญารุ่นพ่อกับประสบการณ์ที่ได้เรียนรู้จากเกษตรกรรมยุคใหม่ เป็นแนวทางพัฒนาสู่เกษตรกรยุค 4.0 ออกแบบการผลิตทุเรียนให้เพิ่มขึ้นทั้งปริมาณและคุณภาพ

  ว่าที่ ร.ต.กรีฑา งาเจือ