คณะวิทยาการจัดการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

" คณะวิทยาการจัดการเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านบริหารจัดการและพัฒนาทักษะตามมาตรฐานวิชาชีพ "
ข่าวทั่วไป


อบรมการเขียน CV (โครงการอบรมภาษาอังกฤษ) คณะวิทยาการจัดการ
อ่านเพิ่มเติม
Cobra Gold 2019 ตัวแทนนักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว ร่วมทำกิจกรรมมวลชนสัมพันธ์ของการฝึกร่วมระหว่างกองทัพไทย และกองทัพสหรัฐอเมริกา
อ่านเพิ่มเติม
Honda Super Cup และ Honda Scoopi I ร่วมสนุกในบรรยากาศแดนซากุระ และรับของขวัญของรางวัลมากมาย วันพุธที่ 23 มกราคม 2562 เวลา 13.00-16.00 น.
อ่านเพิ่มเติม
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ จัดทำยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2562
อ่านเพิ่มเติม
ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ที่ได้รับตำแหน่งทางวิชาการ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ) จำนวน 3 ท่าน
อ่านเพิ่มเติม
ขอเชิญร่วมปฏิบัติธรรม และเป็นเจ้าภาพในโครงการพัฒนาจิตให้เกิดปัญญา และสันติสุข (คุณแม่สิริ กรินชัย) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินีในรัชกาลที่ 7
อ่านเพิ่มเติม
คณะวิทยาการจัดการ สาขาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ผ่านการรับรององค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ สาขาวิชาชีพบริหารงานบุคคล ชั้น 3 และ ชั้น 4 "
อ่านเพิ่มเติม
คณะวิทยาการจัดการ จัดการอบรมบุคลิกภาพ หัวข้อ "บุคลิกภาพ : ภาพลักษณ์สู่ความสำเร็จ"
อ่านเพิ่มเติม
นักศึกษาสาขาวิชาการเงินการธนาคารได้รับใบประกอบวิชาชีพ ผู้แนะนำการลงทุนแและขึ้นทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์
อ่านเพิ่มเติม
ปฏิทินการศึกษานักศึกษาภาคปกติ1/2561 และภาคพิเศษ1/2561
อ่านเพิ่มเติม
ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการแข่งขันในโครงการ "ออกแบบโลโก้และตั้งชื่อ แอปพลิเคชัน การท่องเที่ยวในจังหวัดจันทบุรี" ชิงเงินรางวัล 20,000 บาท
อ่านเพิ่มเติม
การอบรม การพัฒนาศักยภาพนักบริหารงานบุคคล เพื่อเข้าสู่มาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพ” ปีที่ 2
อ่านเพิ่มเติม

ภาพกิจกรรม


หลักสูตรบัณชีบัณฑิตจัดโครงการ “ พัฒนานักศึกษาหลักสูตรบัญชีบัณฑิต ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) ” กิจกรรม “ การเตรียมความพร้อมสู่วิชาชีพการบัญชีและจรรยาบรรณวิชาชีพ ”
อ่านเพิ่มเติม
หลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาวิชากาาจัดการ จัดโครงการ “ อบรมสัมมนาเพื่อพัฒนาคุณภาพนักศึกษาด้านการจัดการธุรกิจเชิงบูรณาการ ” กิจกรรม “ การใช้งานการออกแบบสื่อรูปภาพด้วยโปรแกรมตกแต่งภาพเบื้องต้น ”
อ่านเพิ่มเติม
สโมสรนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ จัดโครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพคุณภาพนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ สู่ศาสตร์พระราชา กิจกรรม "ทบทวนแผนพัฒนาและประกันคุณภาพสโมสรนักศึกษา"
อ่านเพิ่มเติม
อบรมการเขียน CV (โครงการอบรมภาษาอังกฤษ) คณะวิทยาการจัดการ
อ่านเพิ่มเติม
คณะวิทยาการจัดการ จัดโครงการ การจัดการความรู้ KM 2019
อ่านเพิ่มเติม
Cobra Gold 2019 ตัวแทนนักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว ร่วมทำกิจกรรมมวลชนสัมพันธ์ของการฝึกร่วมระหว่างกองทัพไทย และกองทัพสหรัฐอเมริกา
อ่านเพิ่มเติม
คณะวิทยาการจัดการ จัดโครงการพัมนาจิตให้เกิดปัญญาและสันติสุข ประจำปี 2561
อ่านเพิ่มเติม
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ จัดทำยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2562
อ่านเพิ่มเติม
คณะวิทยาการจัดการ จัดนำเสนอโครงการธุรกิจ นักศึกษาภาคพิเศษ
อ่านเพิ่มเติม
คณะวิทยาการจัดการ จัดการอบรมบุคลิกภาพ หัวข้อ "บุคลิกภาพ : ภาพลักษณ์สู่ความสำเร็จ"
อ่านเพิ่มเติม
วิทยากรการฝึกอบรม เพิ่มความรู้ความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษ
อ่านเพิ่มเติม
การช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน (CPR) โดยทีม BCH BLS Training โรงพยาบาลกรุงเทพ-จันทบุรี ณ ห้องประชุมแก้ววิทยาการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
อ่านเพิ่มเติม

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง


 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเช่ารถโดยสารปรับอากาศจำนวนไม่น้อยกว่า 45 ที่นั่งโครงการเพิ่มพูนประสบการณ์วิชาชีพ นักบัญชีสู่โลกกว้าง คณะวิทยาการจัดการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • อ่านเพิ่มเติม
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานโครงการทบทวนพัฒนาแผนตามยุทธศาสตร์ในการบริหารและจัดการความรู้คณะวิทยาการจัดการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • อ่านเพิ่มเติม
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาแต่งหน้าเชียร์ลีดเดอร์และเหมาเช่าชุดเชียร์ลีดเดอร์ กิจกรรมแข่งขันกีฬาเพื่อส่งเสริมสุขภาพ กีฬาสวนบ้านแก้วเกมส์ ครั้งที่ 45(คณะวิทยาการจัดการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • อ่านเพิ่มเติม
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงลิฟต์โดยสารอาคารคณะวิทยาการจัดการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • อ่านเพิ่มเติม
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเซ็นเซอร์รับแสงเปิดปิดไฟอัตโนมัติพร้อมติดตั้ง (คณะวิทยาการจัดการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • อ่านเพิ่มเติม
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเช่ารถตู้ดดยสารปรับอากาศจำนวนไม่น้อยกว่า 12 ที่นั่ง หมายเลขทะเบียน ฮธ7138 กรุงเทพมหานคร เดินทาง ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ในโครงการสร้างเสรอมทักษะการเรียนรู้ในสตวรรษที่ 21 กิจกรรม การแข่งขันตอบคำถามทางการบัญชีฯ วันที่ 1-2 กุมภาพันธ์2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • อ่านเพิ่มเติม
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมกล้องดิจิตอลหลายเลข 52-22-204-00006-0001 (คณะวิทยาการจัดการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • อ่านเพิ่มเติม
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมกล้องดิจิตอลหมายเลข 54-11-204-00006-0004 (คณะวิทยาการจัดการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • อ่านเพิ่มเติม
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราครา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 35 รายการ (คณะวิทยาการจัดการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • อ่านเพิ่มเติม
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเช่ารถตู้โดยสารปรับอากาศ หมายเลขทะเบียน 36-0030 จันทบุรี โครงการบูรณาการเรียนรู้พัฒนางานวิจัยสู่สากล ณ จังหวัดน่าน (คณะวิทยาการจัดการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • อ่านเพิ่มเติม
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานโครงการทบทวนแผนปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร์ในการบริหารและการจัดการความรู้คณะวิทยาการจัดการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • อ่านเพิ่มเติม
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมโปรเจ็คเตอร์ SONY หมายเลขครุภัณฑ์ 48-11-201-00388-0003 (คณะวิทยาการจัดการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • อ่านเพิ่มเติม

  วารสารคณะวิทยาการ

  วาารสารคณะวิทยาการจัดการ จัดทำขึ้นเป็นแบบรายเดือน มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอกิจกรรม โครงการ หรือการได้รับรางวัลต่างๆ.

  Minor sample post image
  ฉบับ ปัจจุบัน 07/2018

  ฉบับประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2561

  Minor sample post image

  ISSUE 01/2018 #January
  สรุปกิจกรรมคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ประจำเดือนมกราคม พ.ศ. 2561


  แก้ววิทยาการ

  " คณะวิทยาการจัดการเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านบริหารจัดการและพัฒนาทักษะตามมาตรฐานวิชาชีพ "

  หลายความภาคภูมิใจ จากผลผลิต ที่ถูกหล่อหลอมกล่อมเกลา จากหลักสูตรที่ได้มาตรฐาน และคณาจารย์ที่พร้อมมอบวิชาความรู้แก่ว่าที่บัณฑิตทุกๆคน "

  ระบบภาวะการมีงานทำของบัณฑิต ระบบฐานข้อมูลบัณฑิตและศิษย์เก่า
  ใบประกอบวิชาชีพผู้แนะนำการลงทุน


  นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการเงินการธนาคาร ได้จัดโครงการประตูสู่อาชีพ SIC ปี 2560 และสามารถผลักดันให้นักศึกษาเข้าร่วมโครงการและสอบได้รับใบประกอบวิชาชีพ ผู้แนะนำการลงทุนแและขึ้นทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์ ได้แก่ นางสาวกมลชนก วิทยานุกรณ์ และนายเทอดศักดิ์ นพเวช

  Finance & Banking

  ชนะเลิศการแข่งขันประกวดแผนธุรกิจ


  นักศึกษาหลักสุตรบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการเงินการธนาคาร คณะวิทยาการจัดการ ได้รับรางวัลโล่พระราชทานชนะเลิศในสมเด็จพระเทพพระรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการแข่งขันประกวดแผนธุรกิจ"RBU Business Plan Challenge 2018" ราชภัฏบุรีรีมย์มหกรรมวิชาการและวัฒนธรรมนานานชาติ ครั้งที่ 2 วันที่ 13-16 กุมภาพันธ์ 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

  Finance & Banking

  รางวัลชมเชยการประกวดร้องเพลง


  นายนรเศรษฐ์ คงนิมิตร นักศึกษาสาขาการท่องเที่ยว คณะวิทยาการจัดการ ได้รับรางวัลชมเชย จากการประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทยชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ ๒๐ ณ มหาวิทยาลัยบูรพา เมื่อวันที่ ๓๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

  TOURISM

  Start UP : เกษตรยุค 4.0


  สวนหลงบูรพา” สวนทุเรียนคนรุ่นใหม่ ครอบครัวของ ว่าที่ร้อยตรีกรีฑา งาเจือ หรือ “อาจารย์เฟิร์น” วัย 30 ปี และ คุณณัฐวรรณ แปลงดี หรือ “น้องหนู” ภรรยา ปัจจุบัน ศิษย์เก่าสาขาการตลาด ผสมผสานภูมิปัญญารุ่นพ่อกับประสบการณ์ที่ได้เรียนรู้จากเกษตรกรรมยุคใหม่ เป็นแนวทางพัฒนาสู่เกษตรกรยุค 4.0 ออกแบบการผลิตทุเรียนให้เพิ่มขึ้นทั้งปริมาณและคุณภาพ

  ว่าที่ ร.ต.กรีฑา งาเจือ