คณะวิทยาการจัดการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

" คณะวิทยาการจัดการเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านบริหารจัดการและพัฒนาทักษะตามมาตรฐานวิชาชีพ "
ข่าวทั่วไป


ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการแข่งขันในโครงการ "ออกแบบโลโก้และตั้งชื่อ แอปพลิเคชัน การท่องเที่ยวในจังหวัดจันทบุรี" ชิงเงินรางวัล 20,000 บาท
อ่านเพิ่มเติม
การอบรม การพัฒนาศักยภาพนักบริหารงานบุคคล เพื่อเข้าสู่มาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพ” ปีที่ 2
อ่านเพิ่มเติม
นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ ชนะเลิศการแข่งขันประกวดแผนธุรกิจ
อ่านเพิ่มเติม
รับสมัครบุคคลภายนอกปฏิบัติงานบัทึุกข้อมูลและสารสนเทศ (จ้างเหมาบริการ) ประจำปีงบประมาณ 2558
อ่านเพิ่มเติม

ภาพกิจกรรม


โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การประกันคุณภาพ
อ่านเพิ่มเติม
การอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อการประเมินค่างานสำหรับตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับชำนาญการ และชำนาญการพิเศษ
อ่านเพิ่มเติม
ต้อนรับคณะผู้ตรวจคุณภาพวิชาชีพ การบริหารทรัพยากรมนุษย์
อ่านเพิ่มเติม
การอบรมเชิงปฏิบัติการ "การจัดการความรู้ KM 2561
อ่านเพิ่มเติม
โครงการบริการวิชาการทางการตลาดเพื่อพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น
อ่านเพิ่มเติม
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้พัฒนาศักยภาพอาจารย์ด้านการจัดการเรียนการสอนฯ
อ่านเพิ่มเติม
ต้อนรับคณะแลกเปลี่ยนเรียนรู้จาก มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
อ่านเพิ่มเติม
ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและวางพวงมาลาถวายราชสดุดี
อ่านเพิ่มเติม
หลักสูตรการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ จัดโครงการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางการบัญชี (CPD)
อ่านเพิ่มเติม
ร่วมเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลศพของ นายอนันตชัย มีมาก (ดิน) พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน ตำแหน่งช่างแอร์ สังกัดหน่วยงานอาคารและสถานที่
อ่านเพิ่มเติม
วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561หลักสูตรบัญชีบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ จัดโครงการบริการวิชาการบัญชีเพื่อวิถีชีวิตที่พอเพียง ครั้งที่ 9 ณ เทศบาลตำบลเกาะขวาง
อ่านเพิ่มเติม
ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ประจำคณะวิทยาการจัดการได้รับตำแหน่งทางวิชาการ 2561
อ่านเพิ่มเติม

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง


 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถจักรยานยนต์(คณะวิทยาการจัดการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • อ่านเพิ่มเติม
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตกแต่งต้นเทียนและรถแห่เทียนพรรษา(คณะวิทยาการจัดการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • อ่านเพิ่มเติม
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน กิจกรรมประชาสัมพันธ์เชิงรุก(คณะวิทยาการจัดการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • อ่านเพิ่มเติม
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (คณะวิทยการจัดการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • อ่านเพิ่มเติม
 • ประกาสผุ้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุดครงการจัดการความรู้ สู่การบริการที่เป็นเลิศในอุตสาหกรรมบริการ (คณะวิทยาการจัดการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • อ่านเพิ่มเติม
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการเตรียมฝึกประสบกาณณ์วิชาชีพ(คณะวิทยาการจัดการ โดยเฉพาะเจาะจง
 • อ่านเพิ่มเติม
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเช่ารถตู้ปรับอากาศ เดินทางไปราชการโครงการบูรณาการเรียนรู้พัฒนางานวิจัยสู่สากล (คณะวิทยาการจัดการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • อ่านเพิ่มเติม
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำใบปลิวประชาสัมพันธคณะวิทยาการจัดการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • อ่านเพิ่มเติม
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำโล่รางวัลโครงการพัฒนาศักยภาพความเข้มแข็งหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงินการธนาคาร การอบรมและแข่งขันทักษะทางการเงิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • อ่านเพิ่มเติม
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการส่งเสริมประชาสัมพันธ์การตลาดและการท่องเที่ยวเชื่อมโยงความสัมพันธ์สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • อ่านเพิ่มเติม
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการพัมนาระบบกลไกรับรองการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน คระวิทยาการจัดการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • อ่านเพิ่มเติม
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการบริการวิชาการทางการตลาดเพื่อพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น (คณะวิทยาการจัดการ) โดยวธีเฉพาะเจาะจง
 • อ่านเพิ่มเติม

  วารสารคณะวิทยาการ

  Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

  Minor sample post image
  ฉบับ ปัจจุบัน 03/2018

  ฉบับประจำ เดือนมีนาคม

  รายละเียดโดยย่อ..................................

  Minor sample post image

  01/2018 ฉบับ เดือนมกราคม
  Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate.


  Minor sample post image

  02/2018 ฉบับ เดือนกุมภาพันธ์

  Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate.

  แก้ววิทยาการ

  " คณะวิทยาการจัดการเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านบริหารจัดการและพัฒนาทักษะตามมาตรฐานวิชาชีพ "

  หลายความภาคภูมิใจ จากผลผลิต ที่ถูกหล่อหลอมกล่อมเกลา จากหลักสูตรที่ได้มาตรฐาน และคณาจารย์ที่พร้อมมอบวิชาความรู้แก่ว่าที่บัณฑิตทุกๆคน "

  ระบบภาวะการมีงานทำของบัณฑิต ระบบฐานข้อมูลบัณฑิตและศิษย์เก่า
  Start UP : เกษตรยุค 4.0


  สวนหลงบูรพา” สวนทุเรียนคนรุ่นใหม่ ครอบครัวของ ว่าที่ร้อยตรีกรีฑา งาเจือ หรือ “อาจารย์เฟิร์น” วัย 30 ปี และ คุณณัฐวรรณ แปลงดี หรือ “น้องหนู” ภรรยา ปัจจุบัน ศิษย์เก่าสาขาการตลาด ผสมผสานภูมิปัญญารุ่นพ่อกับประสบการณ์ที่ได้เรียนรู้จากเกษตรกรรมยุคใหม่ เป็นแนวทางพัฒนาสู่เกษตรกรยุค 4.0 ออกแบบการผลิตทุเรียนให้เพิ่มขึ้นทั้งปริมาณและคุณภาพ

  ว่าที่ ร.ต.กรีฑา งาเจือ

  ชนะเลิศการแข่งขันประกวดแผนธุรกิจ


  นักศึกษาหลักสุตรบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการเงินการธนาคาร คณะวิทยาการจัดการ ได้รับรางวัลโล่พระราชทานชนะเลิศในสมเด็จพระเทพพระรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการแข่งขันประกวดแผนธุรกิจ"RBU Business Plan Challenge 2018" ราชภัฏบุรีรีมย์มหกรรมวิชาการและวัฒนธรรมนานานชาติ ครั้งที่ 2 วันที่ 13-16 กุมภาพันธ์ 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

  Finance & Banking

  เรียนรู้ อย่างสร้างสรรค์ ทำงานร่วมกัน อย่างมีอิสระ ภายใต้หลังคาเดียวกัน

  VDO แนะนำคณะ FMS Channal โบชัวส์คณะ
  • บธ.บ. การจัดการ -
  • บธ.บ. การตลาด -
  • บธ.บ. การเงินการธนาคาร -
  • บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ -
  • บธ.บ. การบริหารทรัพยากรมนุษย์ -
  • ศศ.บ. การท่องเที่ยว -
  • ศศ.บ. เศรษฐศาสตร์ -
  • บช.บ. บัญชีบัณฑิต -