Untitled Document

โครงการบริการวิชาการทางการตลาดเพื่อพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น

ปรัชญา

บัณฑิตย่อมฉลาดจัดการ
   
วิสัยทัศน์
คณะวิทยาการจัดการเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านบริหารจัดการและพัฒนาทักษะตามมาตรฐานวิชาชีพ
   
พันธกิจ
1.ผลิตบัณฑิต
ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพตามกรอบมาตรฐานการอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) มาตรฐานวิชาชีพ เพื่อตอบสนองความต้องการของสังคม
  2. วิจัย
วิจัยและพัฒนาให้เกิดองค์ความรู้เพื่อพัฒนาท้องถิ่น

3. บริการวิชาการ
ให้บริการทางวิชาการแก่สังคมและสืบสานแนวพระราชดำริเพื่อนำสู่การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

4.ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
ทำนุบำรุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

5.บริหารจัดการและพัฒนาบุคลากร
บริหารจัดการและพัฒนาบุคลากรตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อเสริมสร้างและพัฒนาบุคลากรให้มีความเข้มแข็งทางวิชาการและวิชาชีพ
   

โครงการบริการวิชาการทางการตลาดเพื่อพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น
-------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  

  

  

  

  
:: FMS ISSUE ::

  สมัครงาน
 

Untitled Document

เวปมาสเตอร์ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ และ นายสิทธิพงษ์ พิมพ์ธารา (นักวิชาการคอมพิวเตอร์)
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
เลขที่ 41 หมู่ที่ 5 ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000
โทร : (039) 471080 โทรสาร : (039) 471080


อาจารย์ ดร. กัลยรัตน์ เจียมโฆสิต
คณบดีคณะวิทยาการจัดการ


<< สายด่วนคณบดี >>
 

 

   การบัญชี  
   เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
   อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
   บริหารธุรกิจ (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
   บริหารธุรกิจ (บริหารทรัพยากรมนุษย์)
  บริหารธุรกิจ (การตลาด)
   บริหารธุรกิจ (การจัดการทั่วไป)
   บริหารธุรกิจ (การเงินการธนาคาร)
  ผลงานนักศึกษาที่ได้รับรางวัล
  จรรยาบรรณวิชาชีพครกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา


สถาบันจัดอันดับมหาวิทยาลัยไทย

AmazingCounters.com
จำนวนผู้เข้าชมเวปไซต์